Ansökan

UTLYSNINGSPERIOD 2024: 15 juni – 15 september
2023 års utlysningsperiod är avslutad. Välkommen med Din ansökan 2024.
FORSKRAFTSTIFTELSEN THEODOR ADELSWÄRDS MINNE
för forskning rörande internationella förhållanden
och internationellt samarbete

Stiftelsen har till ändamål att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper om internationella förhållanden, internationella organ och/eller internationellt samarbete genom att lämna ekonomiskt bistånd till studerande vid universitet/högskolor i Sverige inom ämnesområden med anknytning till internationella organ och/eller internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter, energifrågor och miljöfrågor.

I år delar stiftelsen ut stipendier till projekt som uppfyller stiftelsens ändamål och som faller inom någon av följande tre grupper:

  • Studenter på avancerad nivå vid högskola eller universitet i Sverige som önskar göra fältstudier i ett annat land i samband med mastersuppsats (maximalt 50 000 kr.)
  • Studenter på forskarutbildningsnivå vid högskola eller universitet i Sverige som önskar göra fältstudier i ett annat land i samband med doktorsavhandling (maximalt 100 000 kr.)
  • Studenter på forskarutbildningsnivå vid högskola eller universitet i Sverige som önskar ekonomiskt stöd för vistelse som gästforskare vid ett utländskt universitet (maximalt 100 000 kr.)

Ansökan sker endast elektroniskt, se länk längre ned på denna sida.

Stiftelsens styrelse sammanträder i oktober. De som erhåller stipendium meddelas skriftligen.

Ansökan om resestipendium från Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne.

Bifoga följande dokument:
1. Personbevis – beställes hos Skatteverket
2. CV
3. Antagningsbesked eller intyg till aktuell utbildning
4. Undertecknat handledarintyg gärna i form av ett rekommendationsbrev
5. Betyg från tidigare utbildningar
6. PM

Viktig information till dig som söker stipendium:

Stiftelsen behandlar inte ansökningar som är ofullständiga eller felaktiga.

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne delar inte ut stipendium för:
1. Ämnen som faller utanför stiftelsens ämnesområde
2. Redan genomförda eller påbörjade resor (före november ansökningsåret)
3. Utbytesår
4. Praktikplatser
5. Deltagande på konferenser
6. Sökande inskrivna vid utländska universitet.

Medel beviljas inte heller för inköp av dator, annan utrustning eller för medföljandes kostnader.

Urvalsprocessen:
Stiftelsen får varje år många ansökningar. Vid val av stipendiater läggs stor vikt vid akademiska meriter, kvalité på ansökningen, val av ämne samt genomförbarhet. Styrelsen bedömer en ansökan enbart utifrån det material som sökanden skickar in. Handledarintyg och betyg är en viktig del i denna bedömning. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Ämnesområde:
Ämnesområden för stiftelsens stipendier anges i utlysningstexten. Arbetet ska ha en klar och tydlig internationell koppling.

Ofullständiga ansökningar:
Styrelsen kommer inte att behandla en ansökan som saknar bifogade betyg eller intyg på att sökanden är inskriven på mastersnivå eller doktorandutbildning.

Underrättelse:
När styrelsen fattat beslut om vilka som tilldelats stipendium meddelas stipendiaterna via e-post och brev. Lista på stipendiater publiceras på stiftelsens hemsida så fort som möjligt. Förhandsbesked kan inte ges.

Erhållna stipendier:
De som fått stipendier ska underrätta stiftelsen om ändrade planer och förutsättningar*. För doktorander kan medel som erhålls för avhandlingsarbete användas under en längre period än nästkommande år. Efter genomförd materialinsamlingsresa skall redogörelse för genomförd resa och använda stipendiemedel skickas till stiftelsen inom en månad efter hemkomst. Kvitton på biljetter från resan ska bifogas. Stipendiater förväntas skicka in ett exemplar av det färdiga arbetet till stiftelsen.

*viktigt att meddela detta snarast – styrelsen måste ge sitt godkännande av ändrade planer för att man ska få behålla sitt stipendium.

Stiftelsens behandling av personuppgifter: Behandling av personuppgifter för stiftelser.

 ANSÖKAN

Vid redogörelse för genomförd resa, använd denna blankett.

Blanketten sänds till: stiftelsetjanst@handelsbanken.se.
Ange i ärenderaden: Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

eller

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne
Handelsbankens, Stiftelsetjänst
Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm

Stiftelsens behandling av personuppgifter: Behandling av personuppgifter för stiftelser.