Ansökan

UTLYSNINGSPERIOD 2020

“På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp utlysningen av resestipendier år 2020 till preliminärt hösten 2020. Nytt beslut tas efter sommaren.
UDs reseavrådan och reserestriktioner på Sveriges Universitet och Högskolor samt allmän osäkerhet om resors genomförbarhet ligger till grund för beslutet.”
Styrelsen
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne


FORSKRAFTSTIFTELSEN THEODOR ADELSWÄRDS MINNE
för forskning rörande internationella förhållanden-
och internationellt samarbete

Forskraftstiftelsens ändamål är att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt frågor kring energi, miljö och hållbar utveckling, med fokus de samhällsvetenskapliga, rättsliga, ekonomiska och politiska dimensionerna. Fokusering ska vara på aktörer och processer som är gränsöverskridande, vilket utesluter frågeställningar som enbart gäller ett visst land.

Stiftelsen delar ut resestipendier om högst 100 000 kronor för materialinsamling utomlands i samband med doktorsavhandling, som ska framläggas vid universitet eller högskola i Sverige inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. Stiftelsen delar även ut resestipendier om högst 50.000 kronor till studerande vid universitet eller högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.

Ansökan sker endast elektroniskt, se länk längre ned på denna sida.

Stiftelsens styrelse sammanträder i oktober. De som erhåller stipendium meddelas skriftligen senast 31 oktober.

Ansökan om resestipendium från Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne.

Bifoga följande dokument:
1. Personbevis – beställes hos Skatteverket
2. CV
3. Antagningsbesked eller intyg till aktuell utbildning
4. Undertecknat handledarintyg gärna i form av ett rekommendationsbrev
5. Betyg från tidigare utbildningar
6. PM

Viktig information till dig som söker stipendium:

Var vänlig läs igenom följande information.

Stiftelsen behandlar inte ansökningar som är ofullständiga eller felaktiga.

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne delar inte ut stipendium för:
1. Ämnen som faller utanför stiftelsens ämnesområde
2. Redan genomförda eller påbörjade resor (före november ansökningsåret)
3. Utbytesår
4. Praktikplatser
5. Deltagande på konferenser
6. Sökande inskrivna vid utländska universitet.

Medel beviljas inte heller för inköp av dator, annan utrustning eller för medföljandes kostnader.

Urvalsprocessen:
Stiftelsen får varje år många ansökningar. Vid val av stipendiater läggs stor vikt vid akademiska meriter, kvalité på ansökningen, val av ämne samt genomförbarhet. Styrelsen bedömer en ansökan enbart utifrån det material som sökanden skickar in. Handledarintyg och betyg är en viktig del i denna bedömning. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Ämnesområde:
Ämnesområden för stiftelsens stipendier anges i utlysningstexten. Arbetet ska ha en klar och tydlig internationell koppling.

Ofullständiga ansökningar:
Styrelsen kommer inte att behandla en ansökan som saknar bifogade betyg eller intyg på att sökanden är inskriven på mastersnivå eller doktorandutbildning.

Underrättelse:
När styrelsen fattat beslut om vilka som tilldelats stipendium meddelas stipendiaterna via e-post och brev. Lista på stipendiater publiceras på stiftelsens hemsida så fort som möjligt. Förhandsbesked kan inte ges.

Erhållna stipendier:
De som fått stipendier ska underrätta stiftelsen om ändrade planer och förutsättningar*. För doktorander kan medel som erhålls för avhandlingsarbete användas under en längre period än nästkommande år. Efter genomförd materialinsamlingsresa skall redogörelse för genomförd resa och använda stipendiemedel skickas till stiftelsen inom en månad efter hemkomst. Kvitton på biljetter från resan ska bifogas. Stipendiater förväntas skicka in ett exemplar av det färdiga arbetet till stiftelsen.

*viktigt att meddela detta snarast – styrelsen måste ge sitt godkännande av ändrade planer för att man ska få behålla sitt stipendium.

Stiftelsens behandling av personuppgifter: Behandling av personuppgifter för stiftelser.

 ANSÖK 15 maj – 15 september

Vid redogörelse för genomförd resa, använd denna blankett.

Blanketten sänds till: stiftelsetjanst@handelsbanken.se.
Ange i ärenderaden: Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

eller

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne
Handelsbankens, Stiftelsetjänst
Blasieholmstorg 12
106 70 Stockholm

Stiftelsens behandling av personuppgifter: Behandling av personuppgifter för stiftelser.