Viktig information till dig som söker stipendium.

 

Var vänlig läs igenom följande information.

Stiftelsen behandlar inte:

  1. Ansökningar som är ofullständiga eller felaktiga
  2. Ansökningar som insänts vid annan tidpunkt än utlysningsperioden

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne delar inte ut stipendium för:

  1. Ämnen som faller utanför stiftelsens ämnesområde
  2. Redan genomförda resor
  3. Utbytesår
  4. Praktikplatser
  5. Deltagande på konferenser

Medel beviljas inte heller för inköp av dator, annan utrustning eller för medföljandes kostnader.

Urvalsprocessen:
Stiftelsen får varje år många ansökningar. Vid val av stipendiater läggs stor vikt vid akademiska meriter, kvalité på ansökningen, val av ämne samt genomförbarhet. Styrelsen bedömer en ansökan enbart utifrån det material som sökanden skickar in. Handledarintyg och betyg är en viktig del i denna bedömning. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Ämnesområde:
Ämnesområden för stiftelsens stipendier anges i utlysningstexten. Arbetet ska ha en klar och tydlig internationell koppling.

Ofullständiga ansökningar:
Styrelsen kommer inte att behandla en ansökan som saknar bifogade betyg eller intyg på att sökanden är inskriven på mastersnivå eller doktorandutbildning.

Underrättelse:
När styrelsen fattat beslut om vilka som tilldelats stipendium meddelas stipendiaterna via e-post och brev. De som inte fått stipendium får inget personligt besked. Lista på stipendiater publiceras på stiftelsens hemsida så fort som möjligt. Förhandsbesked kan inte ges.

Erhållna stipendier:
De som beviljats stipendier ska underrätta stiftelsen om ändrade planer och förutsättningar. För doktorander kan medel som erhålls för avhandlingsarbete användas under en längre period än nästkommande år. Efter genomförd materialinsamlingsresa skall redogörelse för genomförd resa och använda stipendiemedel skickas till stiftelsen inom en månad efter hemkomst. Kvitton på biljetter från resan ska bifogas. Stipendiater förväntas skicka in ett exemplar av det färdiga arbetet till stiftelsen.